ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

อักษรย่อของโรงเรียน : ส.ก.นศ. (S.K.NS.)

 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ลำดับที่ 11 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุญเกียรติ ได้ออกประกาศลงวันที่ 3 มีนาคม 2554 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เดิมเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2516 มีนายสถิตย์ ไชยรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่และผ้อำนวยการคนแรก เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

          ตามที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงว่าการศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุญเกียรติ มีดำริจะให้มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยภาคใต้ และมองเห็นความพร้อมของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง คุณภาพงานความสำเร็จในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งระยะทาง เป็นข้อมูลตัดสินใจให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ จึงเป็นลานสกาประชาสรรค์  โดยคำนึงถึงจุดกระจายความเจริญและพัฒนาการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพในกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆเป็น จตุรทิศ คือ

          ทิศเหนือ (สภาพจริงคือตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
          ทิศตะวันออกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
          ทิศใต้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
          ทิศตะวันตก โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช)