วิสัยทัศน์ 

นักเรียนเป็นตนแบบคนดี  มีความรู้มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดี

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาสามารถใช้ภาษาเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามรถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดี
2. เร่งยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-Net ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
3. พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา สามารถใช้ภาษาเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

เป้าประสงค์

  1. เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดี
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล O-Net สูงขึ้น
  4. พัฒนามักษะการคิด การแก้ปัญหาสูงขึ้น
  5. ผู้เรียนมีทักษะและการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
  6. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
  7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม